ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАЛНИ ПОКРЕТ

ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАЛНИ ПОКРЕТ
Јединствена синдикална организација запослених у МУП Р.Србије основана 17.10.2017.год. у Неготину као самостални и независни синдикат, аутономан у односу на све синдикалне централе и као такав регистрован 02.12.2017.год. -ПСП- представља и заступа председник Игор Ђурђевић - контакт: 019/542-955; 956; 957; 069/22-33-513; E-mail: policijski.sindikalni.pokret@gmail.com ; Адреса централе: Момчила Ранковића 2, 19300 Неготин. [Рег.бр.24442; м.бр.17900536; пиб: 109931569]

ДОПИС МИНИСТРУ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТИМА У ВЕЗИ -ИЈП- АНГАЖОВАЊА ПО НОВОМ ДОНЕТОМ УПУТСТВУ


ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
господину - др. Небојши СтефановићуПоштовани,
                         Обраћамо Вам се поводом ступања на снагу Упутства о образовању, попуни и ангажовању интервентних јединица полиције 01 број П 6714/18-12 и са предлогом везаним за право на накнаду припадника интервентне јединице полиције (у даљем: ИЈП) у виду повећање коефицијента плате од 3%.

        Пре него ли укажемо на конкретну ствар, односно предлог, предочавамо Вам садржину дописа кога смо дана 05.04.2018.године упутили Сектору за људске ресурсе МУП сходно Вашем Допису број 01-7845/17-2 од 01.08.2017.године којим смо – као синдикална организација са деловањем у оквирима МУП – обавештени о начину заказивања састанка са Радном групом и другим појединостима које се тичу сарадње са синдикатима. Наиме, тада смо, у фази заказивања састанка, путем расположиве E-mail адресе, радну групу – између осталог, у једној од тачака предложене тематике, известили следеће:

           Сагледавајући целокупну до сада евидентирану појединачну проблематику и неуједначеност примене позитивних прописа када је реч о "финансијском" делу код ангажовања ИЈП - а ту мислимо на неуједначеност обрачуна остварених сати и разноликог тумачења "прековременог рада", "вишка радних сати", потом "ко је дужан да издаје налог за прековремени рад", "ко га и на који начин налаже" итд од једне до друге полицијске управе, чак у неким случајевима и од једне до друге полицијске станице - а имајући у виду да се руководиоци организационих јединица сусрећу том приликом са потребама да индивидуално (свако на свој начин - произвољно) тумаче и примењују мноштво различитих одредби и прописа којима се регулишу те области, а што је свакако у досадашњем периоду условило и учесталије интервенисање синдикалних организација - сматрамо да би се на следећи начин у предстојећем периоду предупредиле све негативне појаве и знатно поједноставила цела ствар на следећи начин:
Пре свега доношењем - Правилника о ИЈП- којим би се уопште сам статус те јединице дефинисао и потом и обликовао конкретан делокруг рада, начин односно сврха ангажовања јединице и остале појединости везане за оперативни део, а потом би се истим правилником и друге потребне околности уоквириле, те затим Састављањем детаљне Инструкције, односно инструктивног акта у коме би биле конзумиране све законске регулативе и позитивна тумачења, а који би се односио стриктно на дужности и обавезе свих "када дође до ангажовања јединице", а ту мислимо пре свих на руководиоце организационих јединица иѕ којих долази састав јединице. Конкретно - јасно указати руководиоцу организационе јединице нпр. ранга Полицијске испоставе да му је обавеза да евидентира време када је запослене упутио и када се запослени враћају са извршења ѕадатка, потом јасно указати формацијском руководиоцу на његове обавезе да води евиденције о дужини времена проведеног на раду свих припадника ИЈП са нивоа Полицијске управе, ко му налаже да се јединица ангажује временски дуже од редовнг радног времена те кога он и на који начин и када извештава у организационим јединицама из којих је састав чете ИЈП - како би се настао вишак односно прековремени рад запослених правовремено евидентирао и потом обрачунао у складу са законом.
       Оваквим приступом целој тој проблематици битно би се поједноставиле обавезе и дужности свакога у целом том ланцу и сматрамо да би се евентуалне негативне појаве (у смислу неуједначености приказа остварених радних сати запослених) свеле на минимум, а што би директно утицало и на свеобухватно смањење трошкова Министарства јер запослени у том случају не би морали своја права остваривати пред судским органима. Наравно сам Правилник, а потом и такав инструктивни акт, морао би подразумевати и мноштво других околности и појединости које нисмо овом приликом дотакли.    

Дакле, из наведеног се јасно може увидети да смо, поред указивања на одређене (тада) текуће проблеме који су иначе у међувремену отклоњени, такође указали и на наше сагледавање дотадашњег стања и несугласица које произилазе из ангажовања ИЈП без јасно дефинисаних улога, обавеза и одговорности надлежних појединаца, уз јасан предложен начин решавања свеобухватне проблематике управо доношењем Правилника односно каквог подзаконског акта. Међутим, на даље нисмо обавештени о конкретним карацима министарства у том погледу.

       Дана 10.10.2018.године, након што су до нас долазиле са терена одређене нејасне “гласине” везане за “измену накнаде, односно додатка за ангажовање припадницима ИЈП”, у одсуству валидних информација, обратили смо се Радној групи такође посредством Одсека за сарању са синдикатима/Сектора за људске ресурсе, електронском поштом - следећим дописом:

ПОШТОВАНИ, 
                                  КАКО НИСМО НАЈАВИЛИ ПРИСУСТВО НА МЕСЕЧНОМ (ОКТОБАРСКОМ) САСТАНКУ СА РАДНОМ ГРУПОМ МУП ЗА ОДНОСЕ И САРАДЊУ СА СИНДИКАТИМА, А КАКО СУ СЕ У МЕЂУВРЕМЕНУ ПОЈАВИЛЕ ОДРЕЂЕНЕ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СЕ ДИРЕКТНО ТИЧУ УПРАВО ТЕМАТИКА НА КОЈИМА СМО ДО САДА УСМЕРАВАЛИ ТЕЖИШТЕ У РАЗГОВОРИМА СА ВАМА - ОБРАЋАМО ВАМ СЕ НА ОВАЈ НАЧИН (ПИСАНИМ ПУТЕМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ) ОБЗИРОМ НА ХИТНОСТДАКЛЕ, ПИТАЊА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СУ СЛЕДЕЋА:
                       
(-I-)         ОБРАЋАМО ВАМ СЕ ПОВОДОМ НЕФОРМАЛНИХ И НЕ ПРОВЕРЕНИХ САЗНАЊА ДО КОЈИХ СМО НА ТЕРЕНУ ДОШЛИ, А ГДЕ ПРИ ТОМЕ САМ ИЗВОР САЗНАЊА НИСМО МОГЛИ ИДЕНТИФИКОВАТИ. НАИМЕ, РАДИ СЕ О НЕКАКВИМ НАЈАВАМА ДА НАВОДНО МИНИСТАРСТВО ПРИПРЕМА ИЗМЕНУ ОДРЕДБИ РАНИЈЕ ДЕПЕШЕ КОЈОМ ЈЕ РЕГУЛИСАНО И ДЕФИНИСИНО ДА СЕ ПРИПАДНИЦИМА ИНТЕРВЕНТНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПОЛИЦИЈЕ, КАДА СУ АНГАЖОВАНИ НА ДНЕВНОМ НИВОУ, ИЗВРШИ ОДРЕЂЕНО УВЕЋАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ПЛАТЕ. ДО САДА ЈЕ ПРАКСА ИНАЧЕ БИЛА ДА СУ СЕ ТА ПОВЕЋАЊА КРЕТАЛА ОД ПОЧЕТНИХ 5%, ПА ПОТОМ 10% И СВЕ ДО 20%, У ЗАВИСНОСТИ ОД УКУПНОГ БРОЈА АНГАЖОВАЊА ПОЈЕДИНОГ ПРИПАДНИКА У ТЕКУЋЕМ МЕСЕЦУ. МЕЂУТИМ, ПО САЗНАЊИМА ДО КОЈИХ СУ НАШИ АКТИВИСТИ ДОШЛИ, НАВОДНО СЕ ПЛАНИРА ДА СЕ ТАЈ КОЕФИЦИЈЕНТ УМАЊИ НА 3%...!!! НЕЈАСНО ЈЕ ПРЕ СВЕГА ДА ЛИ ТАКВА САЗНАЊА ИМАЈУ КАКВА УТЕМЕЉЕЊА - ДА ЛИ СУ ЈЕДНАКА ИСТИНИ...??? А ПОТОМ, ТАКОЂЕ ЈЕ НЕЈАСНО И ДА ЛИ СЕ ТО/ТАКВО ЕВЕНТУАЛНО УМАЊЕЊЕ СА 5% НА 3% ЗАПРАВО ОДНОСИ НА "СТАРТНО" УВЕЋАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ПРИПАДНИКУ ПО ПРВОМ АНГАЖОВАЊУ У МЕСЕЦУ И КОЛИКА БИ БИЛА СЛЕДЕЋА УВЕЋАЊА У ИСТОМ МЕСЕЦУ УКОЛИКО БИ БИО АНГАЖОВАН ВИШЕ ПУТА (ДВА, ТРИ, ПЕТ, СЕДАМ ИТД.)...??? НАРАВНО, УКОЛИКО СЕ ЗАИСТА РАДИ О ПЛАНИРАЊУ ПРОЦЕНТУАЛНОГ СМАЊЕЊА ДОСАДАШЊЕГ "НАГРАЂИВАЊА" ПРИПАДНИКА -ИЈП-, ИМАЈУЋИ ПРИ ТОМЕ У ВИДУ ДА СЕ АНГАЖОВАЊЕ ТЕ ЈЕДИНИЦЕ ВРШИ ОД ПО НЕКОЛИКО ПУТА, ПА И ДО ПО ДЕСЕТАК ПУТА У ЈЕДНОМ МЕСЕЦУ - ОД ЈЕДНЕ ДО ДРУГЕ ПОДРУЧНЕ УПРАВЕ (РАЗЛИЧИТО), ОНДА СМО ПРИНУЂЕНИ ДА У ТОМ СЛУЧАЈУ НЕГОДУЈЕМО И УНАПРЕД ИЗРАЗИМО НЕ-СЛАГАЊЕ СА БИЛО КАКВИМ УМАЊЕЊЕМ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИМА.

(-II-)         У ДОСАДАШЊЕМ ПЕРИОДУ, КАО ШТО ЗНАТЕ, КАДА ЈЕ РЕЧ О -ИЈП-, НАШЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ СУ УГЛАВНОМ БИЛЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ НА "РЕШАВАЊЕ НЕДОСЛЕДНОСТИ ПРИМЕНЕ ДЕПЕШЕ МИНИСТРА КОЈА ДАТИРА ИЗ МАЈА МЕСЕЦА 2017.ГОДИНЕ И КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ИНСТРУКТИВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ПОШТОВАЊЕ ВИШКА РАДНИХ САТИ, ПРЕКОВРЕМЕНОГ РАДА, ПОТОМ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ У ПУТУ КАО РАДНОГ ВРЕМЕНА ИТД". НАВОДИЛИ СМО И ИЗ ВАШУ ПОМОЋ НАРАВНО ИДЕНТИФИКОВАЛИ СМО И РЕШАВАВАЛИ ПОЈЕДИНАЧНЕ СЛУЧАЈЕ НЕПРАВИЛНОСТИ, НЕКАДА ЧАК И УЗ ЗАИСТА ВЕЛИКЕ ОТПОРЕ, АЛИ СУ ТЕ СТВАРИ НАЈЗАД ПРЕВАЗИЂЕНЕ. У НЕКИМ ТРЕНУТЦИМА СУГЕРИСАЛИ СМО И НА ПОТРЕБЕ ДОБОШЕЊА КАКВОГ ПРАВИЛНИКА ИЛИ УРЕДБЕ КОЈИМ БИ СЕ РЕГУЛИСАЛА СВА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ИНТЕРВЕНТНОМ ЈЕДИНИЦОМ ПОЛИЦИЈЕ. МИ СМО АКЦЕНАТ УСМЕРАВАЛИ НА "ФИНАНСИЈСКИ" ДЕО, АЛИ СВАКАКО ТО БИ БИО САМО ЈЕДАН ОД СЕГМЕНАТА ТАКВОГ АКТА КОЈИ БИ ТОЈ ФОРМАЦИЈИ/ЈЕДИНИЦИ ДАО НА ПОСЕБНОМ ЗНАЧАЈУ ШТО ЈЕ ФАКТИЧКИ ПРЕДУСЛОВ ЗА СТИЦАЊЕ ОДРЕЂЕНОГ СТАТУСА ЈЕДИНИЦЕ ПОПУТ НЕКАДАШЊЕ ПЈП/ПЈМ. 
ДАКЛЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ: ДА ЛИ МИНИСТАРСТВО РАЗМАТРА ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТ ДОНОШЕЊА КАКВОГ ПРАВИЛНИКА КОЈИМ БИ СЕ У ПОТПУНОСТИ УОКВИРИЛА НАДЛЕЖНОСТ -ИЈП- СА СВИМ ИНГЕРЕНЦИЈАМА И СА НАРАВНОМ ПРЕДВИЂЕНИМ ТРОШКОВИМА...???

Обзиром да још увек нисмо запримили повратни одговор, а имајући у виду да смо у међувремену - сагледавањем извештаја Синдиката српске полиције са састанка са радном групом - увидели да је заправо дана 17.09.2018.године донето Упутство број 6714/18-12 које је затим од 01.10.2018.године ступило на снагу и из кога (упоредним приказом са надокнадом за ангажовање припадника ИЈП, односно са новим начином месечног увећања коефицијента плате у односу на досадашњи начин регулисан ранијом Депешом бр.145 из 2006.године) произилази следећи

Т а б е л а р н и       п р и к а з

Број ангажовања током једног календарског месеца

Депеша 145 из 2006.год.
-увећање коефицијента-
Упутство 6714 из 2018.год.
увећање коефицијента-
1
5%
3%
2
5%
6%
3
10%
9%
4
15%
12%
5
15%
15%
6
20%
18%
7
20%
20%

- где при томе сада (у односу на раније) у “радно ангажовање” припадника ИЈП није урачунато и “ангажовање за обуку”.

Дакле, сагледавајући овај/овако постављен табеларни приказ увећања коефицијента плате за ангажовања ИЈП у једном месецу, само то/такво повећање је сада (мање или више) једнако и ранијем, с тиме што је сада свакако прецизније и боље дефинисано. Али – као што нагласнисмо – сада се ангажовањем више не сматрају обуке – што по нама и нашем сагледавању ствари, представља знатно “умањење” надокнаде припадницима ИЈП у односу на ранији (досадашњи) период, односно у односу на право стечено током 2006.године које се примењивало до 01.10.2018.године.

Примера ради – до сада, уколико је припадник био ангажован у формацији ИЈП у месецу нпр. ТРИ пута, где се у нпр. једном случају радило о “обуци”, надокнада би му износила 10% - а сада ће му надокнада у том случају износити свега 6% обзиром да једно ангажовање “отпада” на обуку која се дакле више не сматра ангажовањем.
Или, примера ради - до сада, уколико је припадник био ангажован у формацији ИЈП у месецу нпр. ШЕСТ пута, где се у нпр. два случаја радило о “обуци”, надокнада би му износила 20% - а сада ће му надокнада у том случају износити свега 12% обзиром да два ангажовања “отпадају” на обуку која се дакле више не сматра ангажовањем.

         Према томе, таквим сагледавањем чињеничног стања које произилази из предметног Упутства, закључујемо да су сада припадницима ИЈП знатно сужена права, односно да су им надокнаде знатно смањене у односу на досадашњи период и да се при томе таква разлика ни на који други начин не компензује. А то у принципу представља појединост са којом се синдикат, чије тенденције стално морају бити усмерене на неговање стечених и унапређење односно ширење нових права радника, суштински не може (или пак – не би требао) сложити. С тим у вези стављамо следећи

П р е д л о г :

ДА СЕ, УСАГЛАШАВАЊЕМ ДАЉЕ ПРИМЕНЕ ПРЕДМЕТНОГ УПУТСТВА, ПОД “АНГАЖОВАЊЕМ” ИЈП ОБУХВАТЕ И ПОДРАЗУМЕВАЈУ И “ОБУКЕ” ПРИПАДНИКА У ФОРМАЦИЈИ ИЈП,

те да се у складу са тиме припадницима увећава месечни коефицијент плате сходно предметном Упутству, где би се при томе (таквим увећањем) избегло изненадно знатно умањивање надокнаде припадницима ИЈП у односу на ранији (досадашњи) период.

У прилог тврдњи да се “обука” треба наставити подразумевати и подводити под “ангажовањем” наводимо и чињеницу да ИЈП свакако није дефинисана као посебна јединица и у том погледу, за разлику од осталих специјалистичких формација и целина, њен састав чине полицијски службеници из редовног састава полиције. Дакле, полицијском службенику, поред редовних свакодневних задатака које обавља на радном месту на коме је распоређен у складу са систематизацијом, сама припадност а потом и ангажовање у формацији ИЈП већ представља додатно оптерећење које је у досадашњем периоду (одсуством другачијег решења) компензовано месечним увећањем коефицијента (када је тај појединац – полицијски службеник ангажован). Из свега наведеног произилази и намеће се размишљање да се та формација ИЈП у неком предстојећем периоду свакако треба сагледавати и третирати попут некадашњег ПЈП (посебне јединице полиције) где су припадници имали “стално-фиксно увећан коефицијент плате” у односу на колеге који нису били у саставу те јединице. До тада – сматрамо да се надокнада припадницима ИЈП не би требала и не сме, ни на који начин, умањивати у односу на већ до сада стечену.
      
Истоветан примерак предметног Дописа доставити и:


- репрезентативном синдикату НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ - председништву
- репрезентативном синдикату ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ - председнику


У нади да ће наш предлог бити размотрен и сагледан...                                Срдачно,


Дана: 22.10.2018.год.                                                ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАЛНИ ПОКРЕТ
у      Н  е  г  о  т  и н у                                            Игор Ђурђевић, председник синдиката

ЈЕСТЕ ЛИ ВЕРУЈУЋИ...?!!

Јуче, дана 20.09.2018.год. са почетком од 09.00 сати, у Великој сали Општине Неготин одржана је "презентација" новог система плата кроз распоређивање запослених у МУП-у, са обавезним присуством запослених у Полицијској станици Неготин. Презентација је извршена од стране представника Сектора људских ресурса из Подручне полицијске управе Бор уз посредовање шефа Одсека за сузбијање криминалитета ПС Неготин који иначе већ дужи период обавља послове Начелника Полицијске станице Неготин.

     Сама презентација је отворена указом представника СЉР да постоје недоумице међу запосленима што је и иницирало да се презентације изврше за све запослене по полицијским станицима, па је сама презентација на даље била суштински базирана на уверавањима представника СЉР да у предстојећем периоду неће бити смањења плата за запослене, да ће бити одређених корекција у смислу увећања плата и то оквирно за одређене категорије око 3 процента, потом око 10 и до 18 процента у забисности од садашње висине плата.
Конкретно, тежиште презентације се заснивало на "Уредби" министра унутрашњих послова којом се планира да се наше министарство изузме из оквира кровног Закона о систему плата у јавном сектору, тј. да се запослени у МУП, у сегменту који се тиче плата, не третирају као остали запослени у јавном сектору, па је на даље као планирана последица целе те ствари наведено и повећање плата за запослене у МУП у децембру 2018. односно јануару месецу 2019.године.
Током презентације која је иначе ишла и правцима тематика које се тичу категоризација полицијских испостава и станица у оквиру полицијске управе, те потом предстојеће систематизације односно Решења која ће бити подељена запосленима, представник СЉР је децидно указивала да се ради о феноменалним новинама које су проистекле из изузетног залагања врха министарства да се у сваком сегменту унапреде услови рада и економски положај свих запослених у МУП. Добрим делом презентације се, из домена "уверавања" да ће све бити у најбољем интересу запослених јер представници министарства улажу изузетне напоре, прелазило се и на поље религиског сагледавања целе ствари, односно разматрања веровања у Бога, па је запосленима, између осталог, указивано и да се некада једноставно треба "веровати" да ће бити боље и да ће се плате повећати како је то најављено од стране министра, као и Начелнице Сектора за људске ресурсе - помоћника министра а са чиме се слаже и сам Председник.

     Пред крај саме презентације, за реч се јавио присутни представник Полицијског синдикалног покрета са конкретним питањима која целу ствар враћају, из домена личних уверења, веровањана са погледом у будучност и религијских опредељења на поље чињеничног критичког стања ствари у садашњем времену.

Питања и одговори су гласили:

1.) Да ли је предметна Уредба већ донешена, усвојена и на снази...???
- Одговор: Колега, ви очито нисте пратили излагање, Уредба није још увек донета...

2.) Пратио сам...Значи тек треба да се донесе...и нама не преостаје ништа више него да "верујемо" да ће она бити донешена, а да ће се извршити и измене постојећег Закона о полицији, те да ће се све усагласити и проћи кроз скупштинску процедуру и све то најкасније током октобра и новембра месеца како би већ децембарска плата могла бити обрачунавана по тим новим правилима...???
- Да, зашто не би веровали, ето ја верујем... Уредба је већ написана и потписана од министра и усаглашена је у сваком смислу и све то се заврши очас посла.

3.) Сагледавајући да Законом о полицији није предвиђено да полицијски службеник треба имати већу плату од осталиг државних чиновника, а што је прошлим Законом о полицији јасно било дефинисано и одређено да треба, те при томе сагледавајући резиме Извештаја фискалног савета од 01.06.2018.год. кога имамо овде код нас, у појединостима које се тичу плата запослених у МУП у односу на запослене у здравству, просвети итд. - стиче се утисак да... (прекид)
- Да, па управо због тога је ова Уредба феноменална јер издваја запослене у МУП из те друге групације и подводи је у специфичну групу.

4.) Добро, али зар није некако исхитрена сада одједном та Уредба...да није баш због тог Извештаја фискалног савеза...???
- Не, то нема везе са тиме, цео тај пројекат се ради годину и по дана уназад и све је до танчина испланирано.

5.) У реду, онда као што рекох - не преостаје нам ништа друго него да верујемо у то... Да резимирамо - оно што присутне колеге највише интересује, а пре свих мислим на полицијске службенике, а што свакако Полицијски синдикални покрет као синдикат није у стању и не може им гарантовати - дакле, Ви децидно тврдите да ће овим присутним колегама на децембарску плату пристићи и увећање од 10 процената и да ће такву увећану плату примити током јануара месеца...??? - Да.

     Наравно, од стране представника Полицијског синдикалног покрета је покушано да се поставе и питања у вези са самом поменутом категоризацијом, а кроз призму нејасноћа у вези са "тачним минималним бројем извршиоца послова на безбедносним секторима" односно не-постојањем апсолутно никаквог важећег правилника којим се тако нешто дефинише, а што се суштински индиректно рефлектује и на саму систематизацију Полицијске станице Неготин - међутим од стране шефа ОЗСК као медијатора самог састанка указано је да тај скуп заправо није ни време ни место...

     У нади да ће цела ова акција стручњака из врха нашег министарства уродити плодом, уз одређену дозу сумњичавости као нашом професионалном деформацијом, питамо Вас - ДА ЛИ СТЕ ОПТИМИСТИЧНИ ИЛИ СТЕ СКЕПТИЧКИ НАСТРОЈЕНИ... Или, да ствар вратимо на поље дубоких унутарњих осећања и религијских опредељења - ДА ЛИ СТЕ "ВЕРНИК" ИЛИ "АТЕИСТ-НЕВЕРНИК" ПО ОВОМ ПИТАЊУ "УВЕЋАЊА ПЛАТА"...???  

21.09.2018.год.

у  Н е г о т и н у           |>>>-ПСП инфо-<<<|
           Превентивне мере за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном


Министарству унутрашњих послова

- СЕКТОРУ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ -

Одељењу за односе са запосленима

- Шефу Одсека за сарадњу са синдикатима

господину Драгиши Анђелковићу 


Поштовани,

                             Посредством Вас дана 27.05.2017.године обратили смо се (електронском поштом) Одељењу за здравље запослених и безбедност на раду са питањима у вези са "Актом о процени ризика" а што представља један од циљних интересовања наше синдикалне организације из области -БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ-. Дана 01.06.2017.год. уследио је запримљен Одговор, као и додатна наша питања на које је веома исцрпно одговорено дана 02.06.2017.год. По истој тој тематици изразили смо интересовање и пред Радном групом МУП за сарадњу и односе са синдикатима на месечном састанку одржаном 10.11.2017.год. у СИВ1 где се такође детаљно разматрало и одговарало по нашим конкретним питањима, те где смо ми упознати са становиштем и одредницама министарства тј. послодавца према запосленима у тој ствари. 

Овог пута Вам се обраћамо по истој области нашег интересовања, а конкретно у под-области -БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД СА ЕКРАНОМ-, те с тим у вези пре свега Вас упућујемо на предметни постојећи Правилник који је на даље приказан, као и Мишљење Министарства рада, запошљавање и социјалне политике број 011-00-00081/2013-1 од 23.01.2014.године:

PRAVILNIKO PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM
("Sl. glasnik RS", br. 106/2009 i 93/2013)

I. Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

Član 2

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na:

1) vozačke ili kontrolne kabine u vozilima ili mašinama;

2) računarske sisteme instalirane u transportnim sredstvima;

3) računarske sisteme koji su prevashodno namenjeni za javnu upotrebu;

4) prenosive računarske sisteme koji se ne koriste stalno na radnom mestu;

5) kalkulatore, fiskalne kase i drugu opremu za rad koja ima male ekrane za prikazivanje podataka ili mera koji su neophodni za neposredno korišćenje te opreme za rad;

6) pisaće mašine sa ekranom.

Član 3

Oprema za rad sa ekranom jeste oprema za rad sa alfanumeričkim ili grafičkim ekranom, bez obzira na način prikazivanja.

Radno mesto, u smislu ovog pravilnika, jeste prostor namenjen za obavljanje poslova kod poslodavca u kome se koristi oprema za rad sa ekranom (koja može biti snabdevena sa tastaturom ili drugim uređajima za unos podataka i/ili programom koji određuje korisnički odnos između zaposlenog i opreme za rad sa ekranom, pomoćnim delovima i uređajima uključujući periferne jedinice kao što su disk, telefon, modem, štampač, držač dokumenata) uključujući radnu stolicu, radni sto ili radnu površinu i neposrednu radnu okolinu.

Zaposleni, u smislu ovog pravilnika, jeste zaposleni koji u okviru poslova koje obavlja koristi opremu za rad sa ekranom najmanje četiri sata dnevno.

II. Obaveze poslodavca

Član 4

Poslodavac je dužan da za sva radna mesta na kojima se koristi oprema za rad sa ekranom izvrši procenu rizika od nastanka oštećenja čula vida i fizičkih i psihofizioloških oštećenja zdravlja, odnosno da izvrši delimičnu izmenu i dopunu akta o proceni rizika ukoliko je procena rizika izvršena tako da nisu evidentirani i procenjeni svi faktori rizika koji nastaju pri korišćenju oprema za rad ekranom, sa ciljem da se utvrde način i mere za otklanjanje ili smanjenje tih rizika, uzimajući u obzir dodatni i/ili kombinovani efekat utvrđenih rizika.

Član 5

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu na kojem su sprovedene mere za bezbedan i zdrav rad utvrđene u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

Pregled mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poslodavac je dužan da pored ostalih sprovede i organizacione mere, odnosno da zaposlenima obezbedi odgovarajuće pauze ili promenu radnih aktivnosti sa ciljem da se smanje psihofiziološki napori koji nastaju pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

Član 6

Poslodavac je dužan da, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbedi pregled vida koji će izvršiti služba medicine rada ili oftalmolog.

Pregled vida, iz stava 1. ovog člana, se sprovodi pre početka korišćenja opreme za rad sa ekranom, periodično u toku korišćenja oprema za rad sa ekranom u intervalima ne dužim od tri godine i ukoliko se kod zaposlenog pojave problemi sa vidom koji mogu nastati kao posledica korišćenja opreme za rad sa ekranom.

Poslodavac je dužan da, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenom koji koristi opremu za rad sa ekranom obezbedi ciljani oftalmološki pregled, ukoliko rezultati pregleda vida iz stava 1. ovog člana pokažu da je to neophodno.

Poslodavac je dužan da, ukoliko je na osnovu rezultata pregleda iz st. 1. i 3. ovog člana neophodno i ukoliko se uobičajena korektivna sredstva ne mogu koristiti, obezbedi korišćenje posebnih korektivnih sredstava koja odgovaraju poslovima koji se obavljaju.

Član 6a

Pri upućivanju zaposlenog na pregled vida poslodavac popunjava Uput za pregled vida (Obrazac 1.), odnosno Uput za ciljani oftalmološki pregled (Obrazac 2.).

Poslodavac popunjava upute iz stava 1. ovog člana, u dva primerka i jedan primerak dostavlja službi medicine rada ili oftalmologu, a drugi primerak zadržava za svoje potrebe.

Izveštaj o izvršenom pregledu vida, odnosno ciljanom oftalmološkom pregledu izdaje se u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti.

Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7

Poslodavac je dužan da projektuje, izabere, naruči ili izmeni program i obezbedi obavljanje poslova pri kojima se koristi oprema za rad sa ekranom, tako da:

1) program odgovara zadatku;

2) program bude lak za upotrebu, ukoliko je moguće prilagođen znanju i iskustvu zaposlenog i takav da se kvantitativne ili kvalitativne provere ne vrše bez znanja zaposlenog;

3) je zaposlenima obezbeđena povratna informacija o njihovom učinku;

4) su informacije prikazane u formatu i brzinom koji su prilagođeni zaposlenom;

5) su primenjeni principi ergonomije programa, a naročito u pogledu obrade podataka o ljudima.

III. Obaveštavanje zaposlenih

Član 8

Poslodavac je dužan da zaposlenima ili njihovim predstavnicima za bezbednost i zdravlje na radu obezbedi sve informacije koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, a naročito o merama koje se preduzimaju u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova za rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom u skladu sa čl. 4, 5. i 6. ovog pravilnika.

IV. Osposobljavanje zaposlenih

Član 9

Poslodavac je dužan da u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom upozna sa svim vrstama rizika koji se za njih mogu pojaviti pri korišćenju te opreme pre početka korišćenja te opreme za rad i svaki put kada dođe do promena u organizaciji obavljanja poslova.

V. Saradnja poslodavca i zaposlenih

Član 10

Poslodavac i zaposleni, odnosno njihovi predstavnici za bezbednost i zdravlje na radu dužni su da sarađuju u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na korišćenje opreme za rad sa ekranom.

VI. Prelazne i završne odredbe

Član 11

Poslodavci koji su, pre stupanja na snagu ovog pravilnika, započeli obavljanje delatnosti, odnosno obezbedili korišćenje opreme za rad sa ekranom dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravilnika u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Poslodavci koji posle stupanja na snagu ovog pravilnika započnu obavljanje delatnosti, odnosno obezbede korišćenje opreme za rad sa ekranom dužni su da zaposlenima obezbede ciljane preglede iz člana 6. ovog pravilnika u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PREGLED MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM

1. Oprema za rad sa ekranom

1.1. Ekran

1.1.1. Karakteri na ekranu moraju da budu dobro definisani, jasno uobličeni, odgovarajuće veličine i sa odgovarajućim razmacima između karaktera i redova.

1.1.2. Slika na ekranu mora da bude stabilna, bez treperenja ili drugih oblika nestabilnosti.

1.1.3. Svetlosna jačina karaktera i/ili kontrast između karaktera i pozadine moraju da budu lako podesivi od strane zaposlenog i prilagodljivi uslovima radne okoline.

1.1.4. Ekran mora da bude podesiv u horizontalnoj i vertikalnim ravnima u skladu sa potrebama zaposlenog.

1.1.5. Posebno postolje za ekran ili podesivi sto moraju da budu obezbeđeni.

1.1.6. Na ekranu ne sme da bude odbleska ili refleksije koji mogu da budu neprijatni za zaposlenog.

1.2. Tastatura

1.2.1. Tastatura mora da bude sa podesivim nagibom i odvojena od ekrana tako da zaposleni može da zauzme udoban radni položaj koji će sprečiti pojavu zamora u rukama.

1.2.2. Ispred tastature mora da postoji dovoljno prostora za oslonac šaka i ruku zaposlenog.

1.2.3. Tastatura mora da ima mat površinu da ne bi izazvala odblesak svetlosti.

1.2.4. Raspored i karakteristike tastera treba da budu takvi da olakšaju upotrebu tastature.

1.2.5. Simboli na tasterima moraju da imaju odgovarajući kontrast u odnosu na tastere i da su čitljivi iz predviđenog položaja za rad.

1.3. Radni sto ili radna površina

1.3.1. Radni sto ili radna površina moraju da imaju dovoljno veliku površinu koja neće izazivati odblesak i da omogućavaju fleksibilan raspored ekrana, tastature, dokumenata i prateće opreme.

1.3.2. Držač dokumenata mora da bude stabilan, podesiv i postavljen na način koji će neophodne pokrete glave i očiju svesti na minimum.

1.3.3. Za zaposlenog mora da bude obezbeđeno dovoljno slobodnog prostora tako da može da zauzme udoban položaj pri radu.

1.4. Radna stolica

1.4.1. Radna stolica mora da bude stabilna i da omogućava zaposlenom slobodu pokreta i udoban položaj.

1.4.2. Visina sedišta mora da bude podesiva.

1.4.3. Naslon mora da bude podesiv u pogledu visine i nagiba.

1.4.4. Oslonac za stopala mora da bude obezbeđen zaposlenima koji žele da ga koriste.

2. Radna okolina

2.1. Slobodan prostor za zaposlene

2.1.1. Na radnom mestu mora da bude obezbeđen propisan slobodan prostor za zaposlene tako da im je omogućena promena položaja i sloboda pokreta.

2.2. Osvetljenje radnih prostorija

2.2.1. Prirodno i/ili veštačko osvetljenje moraju da obezbede adekvatnu osvetljenost i kontrast između ekrana i okoline uzimajući u obzir vrstu poslova i potrebe zaposlenih.

2.2.2. Uređenje radnog mesta i izbor veštačkog osvetljenja mora da bude izvedeno na način kojim se sprečava nastanak odbleska ili refleksije.

2.3. Refleksija i odblesak

2.3.1. Radna mesta moraju da budu uređena na takav način da izvori prirodne svetlosti (prozori ili otvori), providni ili prozračni zidovi i oprema i zidovi svetlih boja ne stvaraju direktni odblesak i refleksiju na ekranu.

2.3.2. Prozori moraju da budu opremljeni odgovarajućim sistemom podesive zaštite kojim se može smanjiti prirodno osvetljenje na radnom mestu.

2.4. Buka, zračenja i mikroklima

2.4.1. Na radnom mestu moraju da budu obezbeđeni propisani uslovi radne okoline u pogledu buke zračenja i mikroklime.

2.4.2. Oprema za rad sa ekranom ne sme da bude izvor buke koja će ometati razgovor ili izvor toplotnog zračenja koje bi bilo neprijatno za zaposlene.

Obrazac 1.

_________________________

________________________________

(poslodavac)

(matični broj jedinstvenog registra)

_________________________

________________________________

(adresa)

(šifra delatnosti)

_________________________

________________________________

(datum)

(broj uputa)

UPUT ZA PREGLED VIDA

Upućuje se na pregled vida

,

(ime, očevo ime i prezime)

, rođen(a)

godine u

(JMBG)

(mesto rođenja i opština)

po zanimanju

, koji(a) radi na radnom mestu

(naziv zanimanja)

, radi korišćenja opreme za rad sa ekranom.

(naziv radnog mesta)

Kratak opis poslova na radnom mestu:


Zaposleni(a) koristi opremu za rad sa ekranom:

dnevno.

(broj sati)

(M.P.)

Poslodavac

__________________________

(Ovlašćeno lice)

Obrazac 2.

_________________________

________________________________

(poslodavac)

(matični broj jedinstvenog registra)

_________________________

________________________________

(adresa)

(šifra delatnosti)

_________________________

________________________________

(datum)

(broj uputa)

UPUT ZA CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLED

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00081/2013-01 od 23.01.2014. godine

„Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom („Sl. glasnik RS“, br. 106/2009 i 93/2013 – dalje: Pravilnik) propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

Odredbom člana 4. ovog pravilnika propisano je da je poslodavac dužan da za sva radna mesta na kojima se koristi oprema za rad sa ekranom izvrši procenu rizika od nastanka oštećenja čula vida i fizičkih i psihofizioloških oštećenja zdravlja, odnosno da izvrši delimičnu izmenu i dopunu akta o proceni rizika ukoliko je procena rizika izvršena tako da nisu evidentirani i procenjeni svi faktori rizika koji nastaju pri korišćenju oprema za rad sa ekranom, sa ciljem da se utvrde način i mere za otklanjanje ili smanjenje tih rizika uzimajući u obzir dodatni i/ili kombinovani efekat utvrđenih rizika.

Poslodavci koji su već izvršili procenu rizika na radnim mestima gde se koristi oprema za rad sa ekranom, a nisu utvrdili koliko sati dnevno u toku rada zaposleni koristi opremu za rad sa ekranom, dužni su da usklade svoj akt o proceni rizika sa ovim pravilnikom, odnosno da izvrše izmene i dopune akta o proceni rizika na tim radnim mestima.

Odredbom člana 5. ovog pravilnika propisano je da je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom koji koristi opremu sa ekranom najmanje četiri sata dnevno, rad na radnom mestu na kojem su sprovedene mere za bezbedan i zdrav rad utvrđene u Pregledu mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Takođe poslodavac je dužan da pored ostalih sprovede i organizacione mere, odnosno da zaposlenima obezbedi odgovarajuće pauze ili promenu radnih aktivnosti sa ciljem da se smanje psihofiziološki napori koji nastaju pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

Odredbom člana 6. Pravilnika propisano je:

„Poslodavac je dužan da, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbedi pregled vida koji će izvršiti služba medicine rada ili oftalmolog.

Pregled vida, iz stava 1. ovog člana, se sprovodi pre početka korišćenja opreme za rad sa ekranom, periodično u toku korišćenja oprema za rad sa ekranom u intervalima ne dužim od tri godine i ukoliko se kod zaposlenog pojave problemi sa vidom koji mogu nastati kao posledica korišćenja opreme za rad sa ekranom.

Poslodavac je dužan da, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenom koji koristi opremu za rad sa ekranom obezbedi ciljani oftalmološki pregled, ukoliko rezultati pregleda vida iz stava 1. ovog člana pokažu da je to neophodno.

Poslodavac je dužan da, ukoliko je na osnovu rezultata pregleda iz st. 1. i 3. ovog člana neophodno i ukoliko se uobičajena korektivna sredstva ne mogu koristiti, obezbedi korišćenje posebnih korektivnih sredstava koja odgovaraju poslovima koji se obavljaju.“

Odredbom člana 6a ovog pravilnika propisano je da pri upućivanju zaposlenog na pregled vida poslodavac popunjava Uput za pregled vida (Obrazac 1.), odnosno Uput za ciljani oftalmološki pregled (Obrazac 2.) i pri tome poslodavac popunjava upute u dva primerka i jedan primerak dostavlja službi medicine rada ili oftalmologu, a drugi primerak zadržava za svoje potrebe.

Izveštaj o izvršenom pregledu vida, odnosno ciljanom oftalmološkom pregledu izdaje se u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti.

Obrasci Uput za pregled vida, odnosno Uput za ciljani oftalmološki pregled odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U skladu sa prethodno navedenim, poslodavac je dužan da za zaposlenog za koga je utvrđeno da u okviru poslova koje obavlja koristi opremu za rad sa ekranom najmanje četiri sata dnevno obezbedi pregled vida koji će izvršiti služba medicine rada ili oftalmolog, odnosno da ukoliko rezultati pregleda vida pokažu da je to neophodno zaposlenom obezbedi ciljani oftalmološki pregled, sa ciljem obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada, praćenja i očuvanja zdravstvenog stanja.“

Дакле, суштинска конкретна питања су следећа:

1.) Да ли министарство - током израде каталога радних места свих запослених а што је по логици ствари и уско повезано са самом систематизацијом радних места -, има у виду потребе разврставања и категорије радних места на којима се користи опрема за рад са екраном како би се на даље и извршила адекватна процена ризика од настанка оштећења чула вида и физичких и психофизичких оштећења здравља, а све у складу са одредбом члана 4. предметног Правилника која представља једну од обавеза послодавца...?

2.) Да ли се министарство према запосленима на таквим радним местима (члан 3. предметног Правилника) у досадашњем периоду опходило у складу са обавезама из одредби члана 6. и члана 6а које дефинишу упућивање запосленог на специјалистички лекарски преглед вида односно циљани офтамолошки преглед...?

3.) Уколико је одговор на претходно питање негативан, односно уколико министарство у досадашњем периоду није спроводиломере безбедности и заштите здравља везане за одредбе члана 6. и члана 6а предметног Правилника према запосленима на радним местима дефинисаним у члану 3. предметног Правилника - планира ли се скорије спровођење таквих активности...?

Обзиром да само планирање и потом и спровођење таквих мера према одређеној групи запослених у министарству свакако представља веома опсежан рад и детаљан приступ целој ствари, а што би на даље условило и потребе за изједначавањем услова рада на таквим радним местима у свим организационим целинама министарства, као и битним унапређењем истих у погледу опреме и слично, Полицијски синдикални покрет инсистира на што хитнијем усклађивању постојећих обавезујућих интерних прописа министарства са овим општим Правилником.

Н а п о м е н а :  Обзиром на спреченост представника наше синдикалне организације за долазак на предстојећи (септембарски) месечни састанак са Радном групом МУП, молимо Вас да нам по овим питањима одговорите доставом писаних одговора и образложења (електронском поштом).

Унапред захвалан....

                                                                      

 Игор Ђурђевић, председник синдиката

у Неготину, 02.08.2018.године


02.08.2018.год.

у  Н е г о т и н у           |>>>-ПСП инфо-<<<|
           
Месечни састанак са Радном групом МУП

           Дана 10.07.2018.год. са термином од 11.30 сати, у СИВ-1 (Палата Србија) одржан је редовни-месечни (јулски) састанак делегације ПСП са Радном групом МУП-а којом је, у одсуству државне секретарке МУП Дијане Хркаловић, председавао помоћник Директора полиције Слободан Малешић. Делегацију синдиката чинили су председник синдиката Игор Ђурђевић, потпредседник извршног одбора Крецојевић Славиша и вођа синдикалне јединице Неготин Зоран Жикић.

На састанку су разматране теме које је ПСП претходно (дана 05.07.2018.год.) проследио Одсеку за сарадњу са синдикатима/Одељења за односе са запосленима, Сектора за људске ресурсе МУП, где су сама упућена питања као и запримљени одговори са састанка приказани у даљем тексту. Како је, приликом пружања одговора на синдикална питања, отворен и даљи разговор обзиром да се представници синдиката нису у потпуности слагали са изреченим, или су имали додатне примедбе, у даљем тексту су сами одговори приказани као закључци са одржаног састанка.

Н а п о м е н а :  Услед тренутних одређених техничких недостатака и сметњи, у даљем тексту су теме односно синдикална питања приказана Латиничним писмом, док су одговори односно закључци са састанка приказани на Ћириличном писмом.   

1.) POLICIJSKA STANICA NEGOTIN (otpočeti projekat preseljenja) - Vezano za sva naša ranija obraćanja i ukazivanja na veoma loše uslove rada svih zaposlenih u PS Negotin (po svim linijama rada), te vezano za izvršeno saniranje krova koji je prokišnjavao na objektu planiranom za izmeštanje (useljenje) PS Negotin, čime je dalje devastiranje tog objekta nakadašnjeg vlasnika "Slavija banka" sprečeno - Kakvi su izgledi da se nastavi sa daljim radovima na tom objektu...? Da li je MUP opredelio potrebna sredstva za te/takve radove tokom tekuće godine...? Koja je zamišljena uloga Lokalne samouprave...? I može li Policijski sindikalni pokret na neki način pomoći celi projekat - konkretno u završnoj fazi - eventualnim iznalaženjem donatora za inventar, video nadzor, tehničku i drugu opremu ili slično...?

НАКОН РАЗМАТРАЊА РАНИЈИХ УКАЗИВАЊА ПСП НА ЛОШЕ УСЛОВЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ПС НЕГОТИН, ТЕ САГЛЕДАВАЊА ПРЕТХОДНИХ ОБРАЋАЊА ИЗ ПЕРИОДА ДЕЦЕМБРА МЕСЕЦА 2017. И ПЕРИОДА ЈАНУАРА МЕСЕЦА 2018.ГОДИНЕ КАДА ЈЕ УКАЗАНО ДА ЋЕ СЕ ПРЕНАМЕНОМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА МУП ОДРЕЂЕНА СРЕДСТВА (И АКО НИЈЕ ПЛАНИРАНО) УСМЕРИТИ НА АДАПТАЦИЈУ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ПС НЕГОТИН – КОНСТАНТОВАНО ЈЕ ДА СУ ТИ РАДОВИ И ИЗВРШЕНИ У ПЕРИОДУ МЕСЕЦА АПРИЛА/МАЈА 2018.ГОД. ПОТОМ ЈЕ ЗАКЉУЧЕНО ДА СЕ, ОБЗИРОМ ДА СВАКАКО ЗА 2018.ГОД. НИСУ ОПРЕДЕЉЕНА НАМЕНСКА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА ОКОНЧАЊЕ-ЗАВРШЕТАК СВИХ ПОТРЕБНИХ РАДОВА НА НОВОМ ОБЈЕКТУ ПС НЕГОТИН, ТЕ ДА САМИМ ТИМЕ ТОКОМ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ НЕЋЕ НИ БИТИ КАКВИХ РАДОВА, ШТО СУШТИНСКИ ЗНАЧИ ДА ИЗМЕШТАЊА ПС НЕГОТИН У ТОКУ 2018.ГОД НЕЋЕ БИТИ.

2.) STAMBENE JEDINICE MUP-a U NEGOTINU - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije zaključilo je sa Direkcijom za obnovu zemlje čiji je pravni sledbenik Građevinska direkcija Srbije, Generalni ugovor zaveden u Ministarstvu pod 04/1 broj 452-661/2001 od 12.10.2000.godine, čiji je predmet bio uređenje međusobnih odnosa u okviru realizacije projekta izgradnje „100.000 stanova u prvoj deceniji 21.veka – 10.000 stanova u 2001.godini“, a kojim je pribavljen i izfinansiran veći broj stambenih jedinica u više gradova na teritoriji Republike Srbije, između ostalih i 14 stambenih jednica na lokaciji „Gradište 2“, Objekat 1, Lamela A2 i Lamela A2′ u Negotinu.

Po zaključenju Generalnog ugovora za svaku lokaciju je bilo potrebno zaključiti pojedinačne ugovore između Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i Građevinske direkcije Srbije, budući da je ministarstvo izvršilo uplatu svih finansijskih sredstava za pribavljene stanove.
Zapisnička primopredaja predmetnih stanova između Republičke direkcije za obnovu zemlje, izvođača i ovog ministarstva izvršena je 15.02.2001.godine.
                         Imajući u vidu napred navedeno i da još uvek pojedinačni ugovor nije zaključen, ovo ministarstvo nije bilo u mogućnosti da izvrši raspodelu u skladu sa Uredbom o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br.102/2010 i 117/12 – Odluka US).
Neposredno posle zaključenja Generalnog ugovora Rešenjem Vlade Republike Srbije tri stambene jedinice su opredeljene porodicama ranjenih i poginulih pripadnika Ministarstva, a preostalih jedanaest stambenih jedinica je i dalje neuseljeno dok se ne stekne pravni osnov za njihovu raspodelu u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS 104/16).
Nakon više pokušaja i održanih sastanaka između predstavnika Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Građevinske direkcije Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i inicijativa upućenih od strane Odeljenja za stambene poslove za zaključenje pojedinačnog ugovora, nije zaključen pojedinačni ugovor za 14 stanova (stambenih jedinica) na lokaciji „Gradište 2“, Lamela A2 i Lamela A2′, u Negotinu, izgrađenom na katastarskoj površini br. 12831 i 12830 KO Negotin i to:

- Lamela A2: Stan broj 1, u prizemlju, površine 80,45 m²; Stan broj 2, u prizemlju, površine 80,89 m²; Stan broj 13, na III spratu, površine 121,15 m²; Stan broj 16, na III spratu, površine 96,55 m²; Stan broj 17, na III spratu, površine 95,79 m²

- Lamela A2': Stan broj 1, u prizemlju, površine 80,48 m²; Stan broj 2, u prizemlju, površine 80,21 m²; Stan broj 9, na II spratu, površine 83,23 m²; Stan broj 10, na II spratu, površine 82,97 m²; Stan broj 13, na III spratu, površine 121,63 m²; Stan broj 14, na III spratu, površine 119,91 m²; Stan broj 16, na III spratu, površine 96,77 m²; Stan broj 17, na III spratu, površine 97,03 m²; Stan broj 18, na III spratu, površine 70,11 m².

                      U periodu od oktobra 2016-e (od samog formiranja Policijskog sindikalnog pokreta) pa do 13.februara 2017-e godine u više navrata smo se obraćali Ministarstvu ukazujući na tu problematiku aludirajući na nelogičnost da gotovo sedamnaest godina novoizgrađena stambena zgrada propada, odnosno da četrnaest stanova u njoj propadaju, izuzev tri stana koja su još tada Odlukom Vlade dodeljena kolegama i njihovim porodicama po osnovu "nastradalih i teže ranjenih na prostoru KiM tokom '99.", i izuzev stanova u istoj zgradi koji su dodeljeni pripadnicima Vojske tj. Ministarstvu odbrane, kao i izuzev stanova dodeljenih Lokalnoj samoupravi. Dakle stambena zgrade je funkcionalna i svi stanovi su bili useljivi, jedino je nastala ta sporna situacija sa stanovima opredeljeni za MUP. Tim našim dopisima izrazili smo i opšte čuđenje za toliku nezainteresovanost, ili veoma blagu zainteresovanost nadležne službe MUP ranijih godina, kao i pre svih rukovodilaca PU Bor i PS Negotin sve te godine... U glavnom, dana 21.03.2017.god. Dopisom Načelnice Odeljenja za stambene poslove MUP gospođe Dragane Jakšić obavešteni smo da je odeljenje dana 09.03.2017.god. podnelo Republičkom Javnom pravobranilaštvu Inicijativu za utvrđivanje prava svojine nad tih 14 stambenih jedinica (Inicijativa 02/3 broj 301/17-1), kako bi se pred nadležnim Privrednim sudom u Beogradu pokrenuo postupak protivu tužene Građevinske direkcije Srbije.

- Naša konkretna interesovanja po ovoj temi su sledeća:

     a) Da li je pred nadležnim Privrednim sudom pokrenut spor...? Ukoliko jeste - da li je u međuvremenu zakazano kakvo ročište i u kojoj se fazi postupak nalazi...?

     b) Da li je ministarstvo razmatralo suštinske razloge zbog kojih je konkretna sporna stvar morala završiti pred sudom...? Šta je Građevinsku direkciju navelo na toliko "ometanje" prenosa prava svojine...? I da li eventualno postoje kakvi propusti tadašnjeg izvršioca poslova izgradnje stambene zgrade koji su na dalje prouzrokovali nesuglasice...? Konkretno - da li kakve sumnje ukazuju na sticanje kakve koristi izvođača poslova eventualnim smanjenjem ili povećanjem prikazane kvadrature stambene zgrade - ako se ima u vidu da je MUP uredno i u celosti izvršio uplatu traženih sredstava...?

ЧЛАНОВИ РАДНЕ ГРУПЕ, САГЛЕДАВАЈУЋИ СВЕ НАВЕДЕНО КАО И СВЕ ДОСТАВЉЕНЕ ДОКАЗЕ ПРИЛОЖЕНЕ НАДЛЕЖНОМ СУДУ,  УКАЗУЈУ ДА СУ МИШЉЕЊА ДА ЋЕ ПОКРЕНУТИ СПОР ИЗМЕЂУ МУП И ГРАЂЕВИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРАВНИ СЛЕДБЕНИК РАНИЈЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ОБНОВУ ЗЕМЉЕ БИТИ НЕОСПОРНО ОКОНЧАН У КОРИСТ МУП.

ПРЕДМЕТНИ СТАНОВИ СУ У ДОБРОМ СТАЊУ ГЛЕДАНО СА АСПЕКТА УПОТРЕБЉИВОСТИ, ТЕ ДА ДАЉА СУДБИНА ИСТИХ ЗАВИСИ ИСКЉУЧИВО ОД СУДСКЕ ОДЛУКЕ НА КОЈУ СЕ НЕ МОЖЕ УТИЦАТИ. 

3.) DODATNO OPTEREĆENjE NA RADU KOD DISCIPLINSKIH STAREŠINA i PRIPRAVNOST STAREŠINA ORGANIZACIONIH JEDINICA - Dana 16.04.2018.god. putem elektronske pošte uputili smo Vam (mejlom) Dopis koji se zapravo odnosi na jednog od starešina koji se nama obratio Molbom za pomoć u smislu pribavljanja (zakonskog i jedinstvenog) tumačenja, pojašnjenja i rešenja problematike na koju ukazuje. S'tim u vezi - i dalje izražavamo interesovanje i ostajemo pri pitanjima koja proizilaze iz samog obraćanja.

КОД ДОДАТНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА НА РАДУ, УТВРЂЕНО ЈЕ ДА ДИСЦИПЛИНСКЕ СТАРЕШИНЕ У ПРВОМ СТЕПЕНУ, НЕМОГУ ИМАТИ ДОДАТАКА, ТЈ. ДА ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТЦИ ИСКЉУЧИВО ЗАВИСЕ ОД ОДЛУКЕ ЗА МЕСЕЧНИМ УВЕЋАЊЕМ ПРИМАЊА (НАГРАЂИВАЊЕМ) У ОКВИРУ ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА, ТЕ ДА СЕ ЊИХОВ РАД НА КОЈИ СУ ОДЛУКАМА НАЧЕЛНИКА РАСПОРЕЂЕНИ КАО ДИСЦИПЛИНСКЕ СТАРЕШИНЕ, А КОЈИ ОБАВЉАЈУ У СКЛОПУ РЕДОВНОГ РАДА – НЕ ТРЕТИРА КАО ДОДАТНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ.

У ВЕЗИ СА ПРИПРАВНОШЋУ, КОНСТАНТОВАНО ЈЕ ДА ЈЕ ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ ЈЕ 13.06.2017.ГОД. РАСПИСАЛА ДЕПЕШУ 03 БРОЈ 317/2017 КОЈОМ ЈЕ ОД ОРГАНИЗАЦИОНХ ЈЕДИНИЦА ЗАТРАЖЕНО ДА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВЕШТАЈА О ЕФЕКТИМА ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ПРИПРАВНОСТИ ЗА РАД (СЛ.ГЛАСНИК РС БР.16/17), ЧИЈА ЈЕ ПРИМЕНА ЗАПОЧЕТА 10.03.2017.ГОД. ДОСТАВЕ ПОДАТКЕ О БРОЈУ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ПРИПРАВНОСТ, БРОЈУ РАДНИХ САТИ ТРАЈАЊА ПРИПРАВНОСТИ, КАО И РАЗЛОГЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИПРАВНОСТИ. ПО ИЗВРШЕНОЈ АНАЛИЗИ ДОСТАВЉЕНИХ ПЛАНОВА ПРИПРАВНОСТИ, КАО И АНАЛИЗИ ОДНОСА ПЛАНОВА ПРИПРАВНОСТИ И РЕАЛИЗОВАНИХ САТИ ПРИПРАВНОСТИ, НА ТЕРЕН ЈЕ ПРОСЛЕЂЕНА ДЕПЕША 03 БРОЈ 319/17-2 ОД 12.03.2018.ГОД. У КОЈОЈ СЕ НАВОДИ ДА ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ С ОБЗИРОМ НА ИЗВРШЕНУ АНАЛИЗУ ДАЈЕ „ПРЕПОРУКЕ“ ЗА УКУПАН МАКСИМАЛАН БРОЈ ЧАСОВА ПРИПРАВНОСТИ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ, ТЈ. ДА ИСТИ НЕ ПРЕЛАЗИ 2000 ЧАСОВА. МЕЂУТИМ У ИСТОЈ ДЕПЕШИ ЈЕ РУКОВОДИОЦИМА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА УКАЗАНО ДА, УКОЛИКО ПРОЦЕНЕ ДА ЈЕ НЕОПХОДНО ОДРЕДИТИ ЗНАТНО ВЕЋИ БРОЈ ЧАСОВА, ДА ПЛАН ИСТОГ ДОСТАВЕ ДИРЕКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ НА САГЛАСНОСТ УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА КОЈЕ ПОСЛОВЕ И ЗАДАТКЕ СЕ ПРИПРАВНОСТ ОДРЕЂУЈЕ.

ДАКЛЕ, ОВАКВИМ НАЧИНОМ РУКОВОДИОЦИМА ЈЕ ОСТАВЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА УКОЛИКО ПРЕРАСПОДЕЛОМ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА, ОРГАНИЗУЈУЋИ ПРЕВАСХОДНО СМЕСНКИ РАД, КАО И РАД ДЕЖУРНИХ СЛУЖБИ И КООРДИНАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ПОЛИЦИЈСКИХ СТАНИЦА, УЗ АДЕКВАТНУ ПРОЦЕНУ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ КОЈОМ РУКОВОДЕ, ОДРЕДЕ ПОТРЕБАН БРОЈ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНОМ ПЕРИОДУ ПРИПРАВАН РАДИ ИЗВРШЕЊА ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ, А СВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНСКИМ ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА КОЈИ РЕГУЛИШУ ТУ ОБЛАСТ.    

4.) TEHNIČKI NEDOSTATCI I SMETNjE U PI NEGOTIN - Policijski sindikalni pokret je tokom 2017.god. za PS Negotin obezbedio značajnu donaciju u vidu tehničke opreme potrebne zaposlenim za svakodnevni rad. Što se PI Negotin tiče, između ostalog, radi se o tri konfiguracije računara sa dodatnom manjom opremom (biometrijski čitači kartica i sl.) i dva skener-štampača (jedan u koloru, drugi crno-beli), kao i određen broj baterijskih lampi za pomoć pri obavljanju terenskih poslova. Po odluci ta računarska oprema je razmeštena po koncelarijama tamo gde je bila najneophodnija.
     a) Dva - od tri - računara (sa jednim crno-belim skener štampačem) u međuvremenu su, uz saglasnost i tehničku podršku i pomoć nadležne službe PU Bor, integrisani u opremu MUP tj. ugrađene su im potrebne jedinstvene informacione sistemske aplikacije i "povezani" su na sistem MUP. Problem (poteškoće) nastaju kada se "ketridži" štampača istrošeni obzirom da se od nadležne službe PU Bor dobilo obaveštenje - "da nije moguće izvršiti dopunu tj. punjenje takvih ketridži jer ih navodno MUP nema na stanju rashoda". Pitanje glasi: Može li se taj tehnički problem prevazići i omogućiti dopuna tog ketridža štampača koga gotovo svi zaposleni u PI Negotin koriste...? Radi se o (marka-tip-model): Samsung Xpress SL-M2675FN/XEC monolaserski – multifunkcionalni uređaj za kopiranje, skeniranje i fax sa mogucnošću priključka na server i internu internet mrezu sa ketridžem Bubprint toner kompatibilnim za Samsung Xpress SL-M2675FN (crna boja)
     b) Treća konfiguracija računara sa skener-štampačem u koloru je, po Odluci, opredeljena da se ne-integriše sistemski u MUP kako bi svim zaposlenima u PI Negotin bila dostupna za tzv."civilni internet". Naime, kako PI Negotin ne poseduje internet-civilnu vezu, a kako se pokazalo ista je gotovo svakodnevno potrebna radi obavljanja poslova koji se nameću i stavljaju pred izvršioce, postoje li mogućnosti podnošenja Zahteva za omogućavanje-nabavku adsl modema MTS ili drugog operatera za postojeći dostupni broj telefona 019/543-557 u PI Negotin...?

СУШТИНСКИ, УКАЗАНО ЈЕ НА ТЕХНИЧКУ ИЗВОДЉИВОСТ ПРЕДЛОЖЕНОГ КАО И НАЧИН ПОТРЕБНОГ ДАЉЕГ ОБРАЋАЊА ПС НЕГОТИН И ПУ БОР НАДЛЕЖНОЈ СЛУЖБИ.

5.) RAD NA BEZBEDNOSNOM SEKTORU (Kancelarisjki prostor) - Policijski sindikalni pokret je - posredstvom svojih aktivista na terenu, ostvarivanjem kontakta sa lokalnom zajednicom kao i sa predstavnicima udruženja "Dijaspora istočne Srbije" kao prijateqske organizacije sa kojom PS sarađuje već određeni period - došao do saznanja o postojanju adekvatnog kancelarijskog prostora u sklopu objekta Mesne zajednice Dušanovac (jedno od seoskih naselja Opštine Negotin) koji bi mogao biti ustupljen radnicima trećeg bezbednosnog sektora PI Negotin, odnosno Policijskoj stanici Negotin na korišćenje uz delimično ili potpuno opremanje putem donatora sindikata. Pitanje glasi: Kakvog je stava ministarstvo prema otvaranju takvih (sektorskih) kancelarija koje bi u mnogo čemu olakšale svakodnevni rad policijskih službenika na terenu i koje bi svakako bitno unapredile sveobuhvatni rad policije... ? 

РАЗМОТРЕНЕ СУ ИЗВРШЕНЕ ПРОВЕРЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ ПУТЕМ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ БОР КАО И ЗАКЉУЧАК РУКОВОДИОЦА (КОЈИ СУШТИНСКИ УКАЗУЈЕ НА НЕПОСТОЈАЊЕ ТАКВИХ ПОТРЕБА) У ВЕЗИ СА КОЈИМ СУ ПРЕДСТАВНИЦИ СИНДИКАТА ИМАЛИ ДОДАТНИХ ПРИМЕДБИ И СУГЕСТИЈА ТЕ ЈЕ ИПАК САМА ПРЕДМЕТНА ИНИЦИЈАТИВА ОЦЕЊЕНА КАО КОРИСНА У ВЕЗИ СА КОЈОМ ЋЕ СЕ НА ДАЉЕ ПРИСТУПИТИ ТЕМЕЉНИЈИМ ПРИСТУПОМ И РАЗМАТРАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ.

6.) NEDOSTATAK OBUĆE ZA REDOVNU UNIFORMU - Obzirom da su zaposleni prinuđeni da faktički kupuju i uz redovnu uniformu nose "civilnu obuću" već duži vremenski period, što bitno narušava estetsku jednobraznost izgleda uniformisanih pripadnika policije, a uz to prouzrokuje i bitne i znatne pojedinačne troškove kod zaposlenih, Policijski sindikalni pokret je tokom juna meseca za članstvo i zaposlene u PS Negotin (po principu prioritetnosti) obezbedio donaciju od ukupno 23 pari čizama gotovo identičnih čizmama koje su prethodno zadužili pripadnici IJP. Sama donacija je u tom smislu za PS Negotin naravno dobrodošla, ali je istovremeno i neznatna ako se imaju u vidu potrebe svih uniformisanih pripadnika ministarstva, te shodno tome postavljamo pitanje  - ima li nagoveštaja skorijoj nabavci i raspodeli cipela za redovnu uniformu policije...?

ПРЕДСТАВНИЦИ РАДНЕ ГРУПЕ СУ КОНСТАНТОВАЛИ ДА ЋЕ НАБАВКА И РАСПОДЕЛА И ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ ОБУЋЕ БИТИ СПРОВЕДЕНА И РЕАЛИЗОВАНА ТОКОМ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ, ПРИ ТОМЕ НЕ ПРЕЦИЗИРАЈУЋИ ТАЧАН ПЕРИОД.

7.) PENZIONISANjE (čl.173a ZoP) - Dana 23.04.2018.god. putem elektronske pošte uputili smo Vam (mejlom) sadržaj Dopisa naslovljenog na Kabinet ministra (ministru) i na Sektor za ljudske resurse (načelnici) u vezi Odluke ministra kojom se utvrđuju organizacione celine MUP 01 broj 3462/2018-2 od 13.04.2018.god. odnosno na Instrukciju o načinu postupanja po zahtevu za prestanak radnog odnosa sa pravom na starosnu penziju i utvrđivanja ispunjenosti uslova - kriterijuma za prestanak radnog odnosa 01 broj 3973/2018 od 20.04.2018.god. U tom Dopisu koncipirali smo ključna pitanja od interesa za zaposlene, pre svih nekadašnjih pripadnika PJM/PJP, te s'tim u vezi - i dalje izražavamo interesovanje i ostajemo pri istim pitanjima.

Ovde posebno ističemo veoma veliko interesovanje zaposlenih koji su nam se u proteklom periodu mnoštvom individualnih primera i pitanja obratili za pomoć, a gde se suštinski stvar odnosi na sledeće: Šta sa kolegama koji su, npr. ostvarili angažovanje kao pripadnici PJM/PJP u trajanju od oko dvanaest godina (dakle, svo vreme postojanja te/tih jedinica), gde su učestvovali u borbenim zadatcima, protiv-terorističkim akcijama, ratnim dejstvima itd. usled čega im je zdravstveno stanje bitnije narušeno ili narušeno u onoj meri koja je doprinela da na dalje (nakon razformiranja PJP) nisu bili u mogućnosti da nastave sa svojim angažovanjem odnosno nisu bili u mogućnosti da eventualno nastave sa radom u žandarmeriji ili drugim jedinicama obuhvaćenim predmetnom Odlukom...? Da li kod takvih pojedinačnih slučajeva, gde tim kolegama nedostaje 3-4 godina rada provedenih na radu u formacijama obuhvaćenih Odlukom, postoje kakve mogućnosti izuzetaka...? Smatramo da bi se u suprotnom, ukoliko se za takve/te kolege ne iznadje kakvo rešenje, isti stavili u podredjen položaj i time bi bili žrtve velike nepravde imajući u vidu kroz šta su sve tokom svog angažovanja prolazili, kakve je to angažovanje posledice ostavilo i kako se sada poslodavac ophodi prema njima.

РАДНА ГРУПА, ПОВОДОМ ДОПИСА КОЈИМ СЕ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАЛНИ ПОКРЕТ ОБРАТИО КАБИНЕТУ МИНИСТРА И СЕКТОРУ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 23.04.2018.ГОД. СА ПИТАЊИМА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ПРИМЕНУ ЧЛАНА 173А ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ ОДНОСНО ПРЕДМЕТНУ ОДЛУКУ МИНИСТРА ОД 13.04.2018.ГОД. И ИНСТРУКЦИЈУ О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА СА ПРАВОМ НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ И УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА, СА СПЕКТА НАДЛЕЖНОСТИ СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ИЗЈАШЊАВА СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

ЧЛАНОМ 173А СТАВ 1. ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ ПРОПИСАНО ЈЕ ДА ИЗУЗЕТНО ОД ПРОПИСА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ, ПО ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ, ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ КОЈИ РАДИ ИЛИ ЈЕ РАДИО НА СПЕЦИФИЧНИМ, ОДНОСНО ОПЕРАТИВНИМ ПОСЛОВИМА И КОЈИМА ДАЉИ РАД НА ТИМ ПОСЛОВИМА ИЛИ У ТИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА НИЈЕ ВИШЕ МОГУЋ УСЛЕД ПОСЕБНИХ УСЛОВА РАДА ИЛИ УСЛОВА РАДНОГ МЕСТА, А КОЈИ НАВРШИ 45 ГОДИНА ЖИВОТА И 15 ГОДИНА ЕФЕКТИВНО ПРОВЕДЕНИХ НА ПОСЛОВИМА, ОДНОСНО РАДНИМ МЕСТИМА У МИНИСТАРСТВУ НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ, УЗ ЗАХТЕВ, МОЖЕ ПРЕСТАТИ РАДНИ ОДНОС СА ПРАВОМ НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ, ПРЕ ИСПУЊЕЊА ОПШТИХ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ. СХОДНО ЧЛАНУ 2. ПОМЕНУТОГ ЧЛАНА МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ДОНЕО ЈЕ ОДЛУКУ КОЈОМ СУ ПРОПИСАНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЦЕЛИНЕ У КОЈИМА СУ СЕ У СМИСЛУ ТОГ ЧЛАНА ОБАВЉАЛИ СПЕЦИФИЧНИ, ОДНОСНО ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ, А РАДИ СЕ О СПЕЦИЈАЛНОЈ АНТИТЕРОРИСТИЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ, ЖАНДАРМЕРИЈИ, ЈЕДИНИЦИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ И ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ, КАО И ДА СЕ АНГАЖОВАЊЕ У ПОСЕБНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПОЛИЦИЈЕ И ПОСЕБНОЈ ЈЕДИНИЦИ МИЛИЦЕ НА ОБАВЉАЊУ СПЕЦИФИЧНИХ ОДНОСНО ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА СМАТРА ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА У СМИСЛУ ПОМЕНУТОГ ЧЛАНА. СТОГА – РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА СА ПРАВОМ НА ПЕНЗИЈУ СХОДНО ЧЛАНУ 173А ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ, КАО И ОДЛУЦИ ДОНЕТОЈ НА ОСНОВУ ИСТОГ, МОЖЕ БИТИ ДОНЕТО САМО ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ СВЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ УСЛОВЕ.

ПРЕДСТАВНИЦИ СИНДИКАТА ТУ СТАВЉАЈУ ПРИМЕДБЕ УКАЗУЈУЋИ ПРЕ СВЕГА ДА ЈЕ ЈЕДИНИЦА ПЈМ/ПЈП УКУПНО ПОСТОЈАЛА ОКО ДВАНАЕСТ ГОДИНА, ТЕ ДА САМИМ ТИМЕ ОДЛУКА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПОТРЕБАН УСЛОВ ОД МИНИМУМ ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ПРОВЕДЕНИХ НА ТАКВИМ ПОСЛОВИМА, ПРЕДСТАВЉА СМЕТЊУ ОДНОСНО ДИСКФАЛИФИКУЈЕ ПРИПАДНИКЕ ТЕ ЈЕДИНИЦЕ А КОЈИ СУ СВАКАКО У ПОГЛЕДУ СВИХ ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА ТОКОМ ДЕВЕДЕСЕТИХ, ИЗВРШЕЊЕМ НАЈСЛОЖЕНИЈИХ БОРБЕНИХ ЗАДАТАКА ПРИЛИКОМ АНГАЖОВАЊА У АНТИТЕРОРИСТИЧКИМ АКЦИЈАМА, ПОТОМ САМИМ УЧЕШЋЕМ У РАТУ И СВИХ ДРУГИХ СЛИЧНИМ ТЕРЕНСКИМ АНГАЖОВАЊИМА, СВАКАКО ИЗНЕЛИ НАЈВЕЋИ ТЕРЕТ. ПРИМЕРА РАДИ – ПРИПАДНИК ПЈМ/ПЈП КОЈИ ЈЕ У ТОЈ ЈЕДИНИЦИ ОД ЊЕНОГ ФОРМИРАЊА ПРОВЕО ДВАНАЕСТ ГОДИНА СВЕ ДО ЊЕНОГ РАЗФОРМИРАВАЊА, А НА ДАЉЕ УСЛЕД ЗНАТНО ПОГОРШАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ПРОУЗРОКОВАНОГ УПРАВО ИЗВРШЕЊЕМ СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ МУ СЕ СТАВЉАЛЕ У ИЗВРШЕЊЕ, СВАКАКО НИЈЕ БИО У МОГУЋНОСТИ ДА ДАЉЕ АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВИ У НЕКОЈ ОД ДРУГИХ ПОМЕНУТИХ ЈЕДИНИЦА, НПР. ТАДА НОВОФОРМИРАНОЈ ЖАНДАРМЕРИЈИ ГДЕ ЈЕ ЗА ПРИЈЕМ У ИСТУ ТРЕБАО ИСПУНИТИ ПОСЕБНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛОВЕ. САМИМ ТИМЕ, СИНДИКАТ УКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ОДЛУКА НЕПРАВЕДНА ПРЕМА ТИМ ПРИПАДНИЦИМА ПЈМ/ПЈП У ТОМ ПОГЛЕДУ.

ПРЕДСТАВНИЦИ РАДНЕ ГРУПЕТУ НАПОМИЊУ ДА СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ НИЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ОБРАЗЛАЖЕ РАЗЛОГЕ ОДНОСНО ЧИЊЕНИЦЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ОПРЕДЕЉЕНО КАКО ЋЕ БИТИ ФОРМУЛИСАНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА СА ПРАВОМ НА ПЕНЗИЈУ ПО ПРЕДМЕТНОМ ОСНОВУ, ТЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈУ ДА ИЗУЗЕТАКА У ТОМ СМИСЛУ НЕМА.